odc. 50. Czy Masz swój styl? Charakterystyka podstawowych stylów zarządzania w biznesie.

Czy Masz swój styl? Charakterystyka podstawowych stylów zarządzania w biznesie

Pojęcie: style kierowania zbadał po raz pierwszy  K.Lewin (psycholog amerykański) i to stosunkowo niedawno bo na początku lat trzydziestych dwudziestego wieku. Zbadał też ich wpływ na motywację.

 Wyodrębnił on trzy następujące, podstawowe rodzaje stylów kierowania: 
· autokratyczny
· demokratyczny
· uchylający się od ingerencji 

Poniżej przedstawię uproszczone, popularne charakterystyki stylów kierowania.

Autokratyczny styl zarządzania:

· wyznaje zasadę, że świat dzieli się na tych, którzy podejmują decyzję, i tych którzy są zobowiązani te decyzje wykonywać. Tę pierwszą grupę ludzi reprezentuje on, grupę drugą - wszyscy jego podwładni;
· wyznacza i kieruje aktywnością, celami zarówno poszczególnych członków jak i całej grupy;
· przydziela każdemu członkowi organizacji obszar działalności i współpracowników;
· koncentruje w swoim ręku wszystkie decyzje co do przebiegu pracy w podległym sobie zespole, nie pozostawiając swoim podwładnym żadnego marginesu swobody działania, nie dopuszcza podwładnych do podejmowania decyzji,
· pragnie znać najdrobniejsze szczegóły związane z pracą podległego personelu, a jednocześnie skrupulatnie blokuje wszystkie informacje napływające z zewnątrz, hołdując zasadzie, iż nie ten rządzi kto ma władzę, ale ten kto ma informację;
· niechętnie przyjmuje przejawy inicjatywy ze strony podwładnych, wszelka inspiracja stanowi wyłącznie jego domenę, działa bez porozumienia z podwładnymi;                                                                                                                                                                   · przy ocenie działalności nie można rozpoznać wg jakich kryteriów jest ona dokonywana;
· woli oddziaływać na podwładnych za pomocą kar niż nagród;
· sprawuje rządy twardej ręki w skrajnych przypadkach;
· mówi w sposób nie zachęcający do zdawania pytań;
· odmawia wyjaśnień;

Demokratyczny styl zarządzania:

· troszczy się by członkowie grupy uczynili przedmiotem dyskusji cele organizacji;
· przy ocenie działalności członków grupy próbuje przedstawić obiektywne podstawy wartościowania;
· przed podjęciem decyzji zasięga opinii swoich współpracowników;
· rozstrzyganie spraw szczegółowych pozostawia swoim podwładnym, którzy tym samym mają względnie dużą swobodę działania i wykonują przydzielone zadania samodzielnie;
· nie interesuje się „drobiazgami” związanymi z przebiegiem pracy, przejawia natomiast zainteresowanie sprawami osobistymi podległego sobie personelu;
· stwarza warunki sprzyjające wyzwalaniu się inicjatywy i pomysłowości współpracowników;
· pobudza do działania drogą przekazywania informacji i dyskusji, a nie suchego rozkazodawstwa;
· jest gotów wysłuchać krytycznych uwag podwładnych, a nawet zmienić pod ich wpływem swój sposób postępowania;
· w zespole przez niego kierowanym wytwarza się dobry klimat pracy i silna więź współdziałania;
· pełni rolę koordynatora działalności zakładu pracy;
· stara się uzyskać aprobatę podwładnych.

Uchylający się od ingerencji styl zarządzania:
· odgrywa rolę przyjacielską, ale czasem pasywną i daje członkom grupy wiele swobody;
· na pytania odpowiada zgodnie z życzeniami i oczekiwaniami osoby pytającej;
· często unika oceniania członków grupy w prowadzonej przez nich działalności, nie zależnie od tego czy ta ocena jest pozytywna czy negatywna;
· w ogóle nie interesuje się biegiem spraw;
· jest najbardziej zadowolony wówczas, gdy podwładny z niczym się do niego nie zwraca;
· jest nie zdolny do sprawowania konkretnej władzy i kontroli;

Zwróć uwagę i „przetestuj siebie” poprzez porównanie używanych przez Ciebie zwrotów z tymi wybranymi poniżej, (które to dają się scharakteryzować poprzez specyficzne zwroty używane przez typy stylów zarządzania): 
W autokratycznym stylu Powiesz: …. ja zdecydowałem, ja zrobiłem..., itp. 
W demokratycznym: …my zdecydowaliśmy, my zrobiliśmy..., itp.
Zaś w uchylającym się: …oni zdecydowali, oni zrobili....itp..

Jak zwykle zapraszam na konsultacje.